layout styles

Zpracování žádosti včetně všech náležitostí

V případě, že si společně odsouhlasíme vybraný dotační titul, můžeme začít zpracovávat žádost o dotaci. Žádost připravíme včetně všech povinných příloh, rozpočtu a předpokládaného harmonogramu projektu včas a v odpovídající kvalitě.


Administrace výběrového řízení

Zajistíme pro Vás zpracování a administraci výběrových řízení v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a podle pravidel příslušného dotačního programu. Správně realizované výběrové řízení je předpokladem úspěšného čerpání dotace.

style switcher

layout styles

Dohled nad realizací projektu

K úspěšnému dokončení projektu souvisí i samotná realizace projektu dle předem stanovených podmínek programu. Zajistíme vypracování průběžných zpráv, zpracování žádosti o platbu a další komunikaci s příslušným poskytovatelem dotace tak, jak je uvedeno v harmonogramu projektu.


Kompletní péče během udržitelnosti projektu

Napomůžeme tomu, aby během udržitelnosti projektu vše probíhalo podle pravidel, nastaveného harmonogramu a byly dodrženy všechny monitorovací ukazatele projektu, s tím souvisí i bezchybné vypracování všech monitorovacích zpráv.

style switcher

layout styles

Vypracování závěrečného vyhodnocení

Pro úspěšné dokončení projektu je nutné správně a v řádném termínu vypracovat závěrečné vyhodnocení akce. Pro naše klienty zajistíme úspěšné dokončení projektu.